Про факультет
Головна Про факультет

Новая страница 1

Створення екологічного факультету на теренах Харківського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна стало знаковою подією для вищої екологічної освіти в Україні. Створення факультету зумовлене по-перше, нагальною потребою у підготовці висококваліфікованих фахівців галузі охорони навколишнього середовища, а по-друге, стає логічним кроком в еволюції багаторічної історії геоекологічних досліджень науковців університету.


            Екологiчний факультет створено рiшенням Вченоi Ради Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна 30 березня 2007 р. i наказом ректора № 0202-1/062 від 16 квiтня 2007 р.

 


 Установчі документи

 

 

 


 

Історія факультету


Передує створенню ХХ факультету багата історія виникнення та розвитку напрямку геоекологічних досліджень науковців Харківського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна. Без сумніву, сьогодні можна казати про те, що підґрунтям для наукових робіт та здобутків з вивчення взаємодії людини та навколишнього природного середовища стали такі дисципліни як географія та ботаніка. Цей факт заслуговує на увагу, адже для більшості вишів притаманна підготовка фахівців-екологів відбувається на базі підрозділів хімічних факультетів.

krasnovЗвання піонера та фундатора досліджень в сфері екології в нашій alma mater почесно займає видатний географ, ґрунтознавець та ботанік Андрій Миколайович Краснов (1862 – 1914/1915). Закінчивши в 1835 р. Петербурзький університет, в 1889 р. захистив дисертацію на ступінь магістра ботаніки та очолив в Харківському університеті кафедру географії і етнографії.

Саме А.М. Краснов виконав фундаментальні дослідження рослинності Полтавської губернії, став на витоках ландшафтної екології, здійснив перенесення субтропів на вітчизняний грунт, заклав основи чаєзнавства, цитрусознавства та інш. 

ivanovВагомий внесок в розвиток наукових досліджень взаємодії людини та довкілля зробив засновник Географічного факультету, видатний географ та антрополог Олексій Арсентійович Івановський (1866-1934). З 1914 р. до 1930 р. він очолює кафедру географії і етнографії. Остання  наукова робота О.А.Івановського мала назву „Вплив середовища на людину” та була закінчена у 1934 році, проте залишилася неопублікованою. Саме ця робота дозволяє висловити припущення про зародження неоекологічного напряму, який отримав розвиток лише через 60 років

            Екологічний факультет як структурний підрозділ Харківського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна засновано у складі трьох кафедр: екології та неоекології; моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій; екологічної безеки та екологічної освіти.

Цього року факультет відзначає свій перший ювілей – п’ятиріччя. Усвідомлюючи наукові здобутки видатних попередників, сформувавши гідну сучасним вимогам навчально-методичну базу, ми крокуємо вперед до нових звершень на ниві екологічної освіти та науки!

 

Факультет сьогодні


etalonСьогодні екологічний факультет готує не традиційних екологів в системі біологічних наук, а сучасних екологів на широкiй мiждисциплiнарнiй основi за напрямком „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, який базується на цілій низці наук - хімії, біології, географії, геології, технічних, сільськогосподарських та інших науках. Не випадково сучасний екологічний факультет засновується разом з факультетами-партнерами: хімічним, біологічним, фізико-технічним радіофізичним, геолого-географічним, підтриманий юридичним та іншими факультетами, які будуть приймати безпосередню участь в підготовці фахівця-еколога. Як видно це факультет зовсім іншого – нового покоління. Саме тому, екологічний факультет разом з факультетами-партнерами має такий науково-педагогічний потенціал, яким не володіє жоден факультет не тількі в Україні але і в усьому світовому просторі. Не дивлячись на те, що факультет здійснює лише перші кроки, в підготовці фахівця приймають участь десятки професорів, доцентів, викладачів. Екологічний факультет зараз, напевне, самий невеликий факультет в університеті.

Сьогодні на екологічному факультету навчається лише біля 250 студентів, але без сумніву з кожним роком ця кількість буде невпинно збільшуватись. Зрозуміло, що коло  працевлаштування фахівця-еколога досить широке – це управління з охорони навколишнього природного середовища, державні екологічні інспекції, природоохоронний екологічний контроль, заповідники та інші підрозділи системи Міністерства охорони навколишнього природного середовища, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і т. і. У зв’язку з участю факультетів-партнерів коло працевлаштування буде значно розширюватися – це і атомні електростанції та інші установи за цим профілем, і хімічні підприємства, установи пов’язані з різним рівнем електромагнітного випромінювання і таке інше. Серед нових магістерських напрямків на екологічному факультеті плануються наступні – екологічний аудит, економіка довкілля і природокористування, прикладна екологія і збалансоване природокористування, екологічна безпека, заповiдна справа зi значною кiлькiстю спецiалiзацiй. Навчальна пiдготовка студентiв органiзована за принципами кредитно-модульної системи навчання. Нормативна частина пiдготовки складається з циклiв гуманiтарної та соцiально-економiчної пiдготовки (iсторiя України, фiлософiя, культурологiя, економiчна теорiя, полiтологiя, соцiологiя, психологiя тощо), природничо-наукової пiдготовки (вища математика, хiмiя, фiзика, iнформатика та системологiя тощо) та професiйно-орiєнтованої пiдготовки (вчення про довкiлля, основи загальної екологiї та неоекологiї, монiторинг та охорона довкiлля, управлiння в екологiї та природокористуваннi, екологiчна та техногенна безпека тощо). Особливiстю навчального процесу пiдготовки екологiв є наявнiсть фрактальних (iнтегральних) нормативних дисциплiн, якi характеризуються великим обсягом годин та комплекснiстю стуктури. До таких дисциплiн вiдносяться "Вчення про довкiлля”, у складi якого є такi модулi: геологiя з основами геоморфологiї, грунтознавство, метеорологiя i клiматологiя, загальна гiдрологiя, ландшафтознавство,бiологiя та iнш.); "Основи загальної екологiї та неоекологiї” (модулi: основи традицiйної екологiї, основи екологiї); "Монiторинг та охорона довкiлля(модулi: монiторинг довкiлля, екологiчна експертиза, з екологiї аповiдна справа, екологiчне право, основи охорони вод, основи охорони атмосферного повiтря, основи охорони грунтiв); "Управлiння в екологiї та природокористуваннi” (модулi: органiзацiя управлiння в екологiчнiй дiяльностi, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, природоохоронне iнспектування); "Методи вимiрювання i обробки iнформацiї” (модулi: контактнi методи вимiрювання в екологiї, дистанцiйнi методи в екологiї, картографiчнi методи в екологiї, моделювання i прогнозування стану довкiлля i т.i.); "Ресурсознавство та природокористування” (модулi: основи рацiонального природокористування, економiка природокористування, геоекологiя України i т.i.); "Екологiчна та техногенна безпека” (модулi: екологiчна безпека, техноекологiя i т.i.). Вибiркова частина навчальної пiдготовки складається з дисциплiн вибору ВНЗ та самостiйного вибору студента. В навчальному процесi пiдготовки еколога поширеною є така форма органiзацiї занять як тематичнi науковi та науково-практичнi семiнари.

Навчальні практики проводяться в Криму, Карпатах, на Харківщині. Виробничі практики студенти проходять в самих різноманітних установах і організаціях за вибором студентів майже у всіх областях України, а в окремих випадках - і за кордоном. Факультет співпрацює з університетами ближнього і дальнього зарубіжжя і перш за все з Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Інститутом гідрометеорології Росії (Санкт-Петербург), Головною геофізичною абсерваторією ім. О.І. Воєйкова (С. Петербург), Науково-дослідним центром дистанційного зондування атмосфери (Росія), з різними вищими навчальними закладами та організаціями Польщі, Германії, Болгарії. Студенти поки що мають можливість набути військовi спеціальності і отримати звання лейтенанта, проходячи військову підготовку. Після закінчення магістратури студент може вступити до аспірантури, а потiм до докторантури, які існують на факультеті. Кандидатську та докторську дисертації пошукачі наукового ступеню можуть захистити як у спецраді Харківського університету, так i в спецраді Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, чи у спецрадах інших ВНЗ.